@article{DBLP:journals/tog/XiaoZZWWJJYSZ21,
author = {Qinjie Xiao and
Hanyuan Zhang and
Zhaorui Zhang and
Yiqian Wu and
Luyuan Wang and
Xiaogang Jin and
Xin Jiang and
Yong{-}Liang Yang and
Tianjia Shao and
Kun Zhou},
title = {EyelashNet: a dataset and a baseline method for eyelash matting},
journal = {{ACM} Trans. Graph.},
volume = {40},
number = {6},
pages = {217:1--217:17},
year = {2021}
}